Regulamin sklepu internetowego

Regulamin korzystania ze sklepu aikoiemil.com

Art.1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 •  Serwis – sklep internetowy https://www.aikoiemil.com/sklep/https://www.aikoiemil.com/przewodnik-japonia-po-pandemii/ – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna w domenie aikoiemil.com, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.
 • OperatorChollima Exchange Consulting Emil Truszkowski, ul. Wspólna 24A 05-123 Dąbrowa Chotomowska figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numery NIP: 9512184077, będący administratorem Serwisu aikoiemil.com, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: info@aikoiemil.com.
  Biuro Operatora mieści się pod adresem: ul. Wspólna 24A 05-123 Dąbrowa Chotomowska.
 • Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną aikoiemil.com.
 • Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
 • Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
  Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu.
  Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego.
  Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
 • Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym.
  Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu.
  Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego.
  Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 • Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 • Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art.2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych (e‑booki) opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e‑mail.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Art.3. Sklep internetowy, asortyment i ceny

Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

Art.4. Zamówienia

Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.
Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem po złożeniu zamówienia, korzystając z serwisu paypal.pl oraz serwisu płatności elektronicznych Tpay.pl. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i szybkim przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem operatora serwisu Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A. , ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, Operator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia, zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
Operator wykonuje zamówienie w terminie określonym w art.5. Regulaminu. W braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.
Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności: Konto do wpłat za zamówienia z POLSKI w złotówkach (PLN):
nazwa banku: Alior Bank
numer konta: 31 2490 0005 0000 4500 5831 9421, tytułem: wpisz numer swojego zamówienia.

Art.5. Wysyłka

Koszt wysyłki jest podany przy produkcie fizycznym i doliczany jest do kosztu zamówienia. Wysyłka produktów internetowych takich jak e-booki (np. format PDF) jest darmowa i następuje za pośrednictwem internetu na adres email podany przy zamówieniu.

Art.6. Prawo odstąpienia

Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.
Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów: szybko psujących się; prasy; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nie dotyczy również usług wykonanych na wyraźną zgodę Konsumenta.

Art.7. Reklamacje

Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres info@aikoiemil.com.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Operatora na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.
Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie Cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów. Operator albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.

Art.8. Zmiany Regulaminu

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art.9. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 2021-02-05.

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.aikoiemil.com/regulamin-sklepu-internetowego/ w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Art.10. Administrator Danych

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Emil Truszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chollima Exchange Consulting Emil Truszkowski ul. Wspólna 24A 05-123 Dąbrowa Chotomowska NIP: 9512184077.

10.2. Cele i czas przetwarzania

10.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 7 ust. 1 lit;
b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
c) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
d) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 7 ust. 1 lit.;
e) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
f) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 7 ust. 1 lit.;
g) RODO doczasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

10.3. Odbiorcy danych

10.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisówprawa;
e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

10.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

10.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi doorganu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzina kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podaniedanych jest dobrowolne.

10.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub winny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.